Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MODEVAKSCHOOL NATIONAAL 

 

 

MODEVAKSCHOOL NATIONAAL, leslocatie Schijndel- hoofdkantoor gevestigd in Schijndel. Email: [email protected]  

Ingeschreven bij de KVK onder nummer 33173674.0000 heeft de volgende algemene voorwaarden opgesteld, waarmee de deelnemer zich bij inschrijving akkoord verklaart: 

 

Door middel van de inschrijving voor een opleiding van Modevakschool Nationaal verklaart de inschrijver akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

Alle leraressen die aangesloten zijn bij MVSN hebben hun eigen algemene voorwaardes. 

 

1. Contact Mogelijkheden:  

 

  1. Lyanne van den Broek, Madeliefstraat 22, 5482 MB Schijndel, tel: 06-12798544, email: [email protected]  

 

1-2 De docent van de Modevakschool Nationaal is buiten de lesuren om bereikbaar per telefoon, app en/of mailbericht. Indien de telefoon niet wordt beantwoord, is een app of emailbericht het beste alternatief. We streven ernaar om op werkdagen binnen 24 uur te reageren op het bericht. In de weekenden en vakanties wordt een reactie binnen 24 uur niet gegarandeerd. 

 

2. Aanmelding: 

 

2-1 Aanmelding voor een opleiding, cursus of workshop geschiedt door middel van het inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier is de inschrijving definitief. 

 

2-2 Indien zich voor een cursus meer deelnemers aanmelden dan kunnen worden geplaatst wordt de volgorde van aanmelding aangehouden. De volgende aangemelde persoon wordt een plaats aangeboden op de eerstvolgende cursus met dezelfde inhoud. 

 

2-3 Modevakschool Nationaal behoudt het recht om bij onvoldoende inschrijvingen de opleiding te annuleren tot 3 weken voor aanvang van de eerste lesdag. 

 

3. Lessen/aanwezigheid: 

 

3-1 Alleen bij aanwezigheid van 80% of meer van de lesdagen krijg je het recht om zich op te geven voor de examendag. 

 

3-2 Twee weken voor de aanvang van de examen dag dienen alle examenopdrachten in bezit te zijn van Modevakschool Nationaal-Schijndel. Deze worden beoordeeld of ze voldoende zijn om deel te nemen aan de examendag. Is het niveau onvoldoende, wordt de deelname aan het examen geannuleerd. Het examengeld wordt niet terugbetaald. 

 

4. Betaling: 

 

4-1 Na het invullen van het inschrijfformulier, dient men de aanbetaling binnen 14 dagen te betalen. Daarna ontvangt u een factuur met de gehele kosten, – de aanbetaling.  

 

4-2 Na ontvangst van het inschrijfgeld wordt de deelnemer definitief toegelaten tot de opleiding. Volgens het niveau of diploma’s die behaald zijn bij Modevakschool Nationaal. Niet tijdige betaling van het bedrag van de opleiding geeft Modevakschool Nationaal het recht om de inschrijving te laten vervallen. De annuleringsregeling in artikel 5 treed dan in werking. 

 

4-3 Bij het intrekken of het in gebreke blijven van betaling en/of niet nakoming van enig ander uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, zal het verschuldigde bedrag van de jaarlijkse opleiding in het geheel opeisbaar zijn. 

 

4-4 Eventuele incassokosten worden bij de wanbetaling verhaald op de deelnemer. 

 

4-5 Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding door de deelnemer om welke reden dan ook blijft de betalingsverplichting tot het betalen van het volledige lesgeld voor de opleiding waar je voor hebt ingeschreven, blijft te allen tijde bestaan. Reeds betaald lesgeld wordt niet gerestitueerd 

 

4-6 Modevakschool Nationaal behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten van deelname aan de lessen. Indien niet alle overeengekomen betalingsverplichtingen is voldaan. De financiële verplichtingen blijven echter onverminderd van kracht. 

 

 
5. Annuleren: 

 

5-1 Binnen 14 dagen na de inschrijvingsdatum kan de aanmelding, zonder enige opgaaf van redenen, worden geannuleerd.  

 

5-2 Indien de deelnemer de opleiding later wenst te annuleren, geldt de volgende regeling: het inschrijfgeld wordt zonder dokters verklaring niet terug betaald. Wordt de opleiding 1 week voor de aanvang van de eerste lesdag geannuleerd wordt er 50% van het opleidingsgeld in rekening gebracht of niet gerestitueerd. 

 

5-3 Indien een deelnemer wegens ziekte of wegens zwaarwegende omstandigheden de opleiding niet langer kan volgen, mag de deelnemer na het overhandigen van een doktersverklaring of medisch afschrift de opleiding in een opvolgende cyclus voortzetten zonder meerkosten. 

5-4 Annuleringen dienen schriftelijk en aangetekend te worden verzonden aan Modevakschool Nationaal, Madeliefstraat 22 , 5482 MB te Schijndel. 

 

5-5 In geval van restitutie hanteert MVSN Schijndel een terugbetalingstermijn van 14 dagen.  

 

6. Geheimhouding: 

 

6-1 Door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. 

 

6-2 Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. De door u verstrekte persoonlijke informatie wordt alleen door en voor de modevakschool gebruikt. De door u verstrekte gegevens worden niet aan derden doorgegeven, in welke vorm dan ook. 

 


7. Eigendom/copyright: 

 

7-1 De boeken van Modevakschool Nationaal staan geregistreerd bij het BBIE-depot. 

Geen enkele pagina van de boeken mogen worden vermenigvuldigd of nagemaakt door middel van kopie, internet of welke andere wijze dan ook. Deze boeken zijn eigendom van Lyanne van den Broek, Modevakschool Nationaal. 

 

7-2 Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle boeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van de ondernemer of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de ondernemer. 

 

8. Aansprakelijkheid: 

 

8-1 De deelnemer is verplicht een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) af te sluiten. Modevakschool Nationaal is gevrijwaard van schade die door de deelnemer is veroorzaakt en waardoor Modevakschool Nationaal op grond van wettelijke bepalingen aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. 

 

8-2 Modevakschool Nationaal stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen van de deelnemer. 

 

 

9. Klachtenregeling: 

 

Modevakschool Nationaal probeert onderwijs te geven van een gedegen kwaliteit. 

Mocht er, ondanks alle zorg die aan het onderwijs is besteed, toch onvrede ontstaan, dan verzoeken we de cursist allereerst hierover contact op te nemen met de docent zelf en de eigenaar van de modevakschool. Dit kan alleen schriftelijk. 

 

9-1 Klachten kunnen worden aangemeld via een email [email protected]  t.n.v. Lyanne van den Broek. 

 

9-2 Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld. 

9-3 Binnen 1 week ontvangt u een ontvangst bevestiging van u klacht. 

 

9-4 Binnen 4 weken proberen we tot een oplossing te komen, is het noodzakelijk dat het termijn moet worden verlengt hoort u dat binnen de 4 weken. 

Hierbij wordt medegedeeld wat de reden is van de vertraging en wordt eveneens aangekondigd binnen welke termijn de klager uitsluitsel kan verwachten. 

 

9-5 De klacht wordt geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard. 

 

9-6 Mochten de partijen de onvrede niet samen kunnen oplossen, dan kan de klager zich richten tot een onafhankelijke derde, Carmen van Gerwen email: [email protected]  

Het oordeel van Carmen van Gerwen is bindend. Eventuele consequenties worden door Modevakschool Nationaal zo snel mogelijk afgehandeld. Hierover zal contact worden opgenomen met de andere partij. 

 

Privacy Verklaring

 

Modevakschool Nationaal vind het beschermen van uw persoonlijke gegevens erg belangrijk. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Modevakschool Nationaal houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening.

Beschrijving Privacy statement:

• Verwerking van uw persoonsgegevens worden verwerkt tot enkel noodzakelijk voor de doelstelling van Modevakschool Nationaal.

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als onderwijsinstelling zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement vragen heeft kunt contact met op nemen met Lyanne van den Broek, Modevakschool Nationaal email: [email protected]

• Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinde:

• Om te kunnen inschrijven voor examens, lessen, cursussen en workshops van Modevakschool Nationaal

• Om informatie te kunnen verstrekken voor examens, lessen, cursussen en workshops

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

• Het maken en verzenden van facturen; Voor de bovenstaande doelstellingen zijn de verplichte velden op de site door u in te vullen.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Modevakschool Nationaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Momenteel bestaat er de algemene termijn van 7 jaar.

• Alle personen die namens Modevakschool Nationaal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

• Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze medewerkers en of vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt ons ook verzoeken om nooit meer gegevens van u te verwerken, het vergetelheidrecht. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen op het gebied van privacy bescherming zoals beschreven in de algemene voorwaarde.Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).


reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.